Tree of Savior – เปิดเซิฟพิเศษเฉพาะ มาเลเซีย, สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย!

PlayOne Asia,  publisher ชื่อดังในของเกมส์ Tree of Savior เกม์ MMORPG แห่งปี เปิดเซิฟพิเศษใน SEA โดยมีครอบครุมไป 3 ประเทศได้แก่ มาเลเซีย, สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย วันนี้ 1 มิถุนายน 2016! ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายผู้เล่นที่เยอะจนลงดันไม่ได้และควบคุมรักษาบาเลนซ์เกมส์ให้ดี ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ยังคงกระจุกเล่นเซฺฟเวอร์ global อยู่ดี!

http://www.youtube.com/watch?v=Lh5Mf3QDuqw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *